Portfolio

XYZ Dynamics B.V

Volvero

Veomo

TravelAi Ltd

Teleport Mobility

Swugo

Solum

Skipit

Skialabs

Securaxis

SafeMode

QLX GmbH